Dobročinnost

Jsem přesvědčen, že především politici, významní podnikatelé a všechny mediálně známé osobnosti, by měli občas přispívat na dobročinné (charitativní) akce na pomoc trpícím lidem, kteří se dostali do nesnází díky živelným pohromám. Mezi další cílové skupiny, které potřebují pomoc, patří např. osoby se zdravotním postižením, staří nemocní lidé, či děti z dětských domovů.

I já již mnoho let občas přispěji finanční částkou na dobročinné účely. Také spolupracuji a materiálně sponzoruji  humanitární středisko Klučanka v Dědově – Teplicích nad Metují. Hlavním cílem tohoto střediska je pozitivní integrace dětí z dětských domovů, dětí s handicapem či dětí z národnostních menšin mezi dětí z „běžných“ škol pomocí společných pobytových akcí
V prosinci 2017 jsem se rozhodl, že budu v roce 2018, po dobu souběhu funkcí poslance a starosty, část platu posílat pravidelně na dobročinné účely. Uzavřel jsem darovací smlouvy s těmito organizacemi:

Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

 

Tento dětský domov zajišťuje pro děti do 3 let poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační, posudkovou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Dětská 361, 289 23 Milovice

Domov Madá, poskytovatel sociálních služeb

Rakouská 552, 289 23 Milovice

Domov Mladá , pro osoby se zdravotním postižením v Milovicích poskytuje sociální služby, které podporují samostatnost a soběstačnost, lidem s postižením, nebo jejich rodinám, převážně v regionech Nymburk, Mělník, Mladá Boleslav, Praha – Východ, zárověň respektují a posilují naplňování jejich práv a jsou poskytovány na principu partnerství, podle individuálních potřeb a s umožněním začlenění uživatelů do běžné společnosti, či co největšímu přiblížení jejich životního stylu běžnému životu vrstevníků.

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem

Posláním Domácího hospice Nablízku, z.ú. je zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v konečném stádiu a umírajícím v posledních měsících jejich života, prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektovat lidskou důstojnost v závěru života, spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými i jinými institucemi a jednotlivci, se kterými je spolupráce nezbytná pro naplňování poslání ústavu, napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní, vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.

Rád pomůžu potřebným

Dne 26.2.2018 jsem ve spolupráci s Humanitárním střediskem Klučanka a zároveň Institutem zážitkové pedagogiky se sídlem v Teplicích na Metují předal formou daru Dětskému centru v Milovicích 52 párů bot od společnosti HUMANIC Brno. Pokračuji tak v dobročinných akcích v Milovicích a okolí.

 

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena