Dobročinnost

Jsem přesvědčen, že především politici, významní podnikatelé a všechny mediálně známé osobnosti, by měli občas přispívat na dobročinné (charitativní) akce na pomoc trpícím lidem, kteří se dostali do nesnází díky živelným pohromám. Mezi další cílové skupiny, které potřebují pomoc, patří např. osoby se zdravotním postižením, staří nemocní lidé, či děti z dětských domovů.

I já již mnoho let občas přispěji finanční částkou na dobročinné účely. Také spolupracuji a materiálně sponzoruji  humanitární středisko Klučanka v Dědově – Teplicích nad Metují. Hlavním cílem tohoto střediska je pozitivní integrace dětí z dětských domovů, dětí s handicapem či dětí z národnostních menšin mezi dětí z „běžných“ škol pomocí společných pobytových akcí
V prosinci 2017 jsem se rozhodl, že budu v roce 2018, po dobu souběhu funkcí poslance a starosty, část platu posílat pravidelně na dobročinné účely. Uzavřel jsem darovací smlouvy s těmito organizacemi:

Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

 

Tento dětský domov zajišťuje pro děti do 3 let poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační, posudkovou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Dětská 361, 289 23 Milovice

Domov Madá, poskytovatel sociálních služeb

Rakouská 552, 289 23 Milovice

Domov Mladá , pro osoby se zdravotním postižením v Milovicích poskytuje sociální služby, které podporují samostatnost a soběstačnost, lidem s postižením, nebo jejich rodinám, převážně v regionech Nymburk, Mělník, Mladá Boleslav, Praha – Východ, zárověň respektují a posilují naplňování jejich práv a jsou poskytovány na principu partnerství, podle individuálních potřeb a s umožněním začlenění uživatelů do běžné společnosti, či co největšímu přiblížení jejich životního stylu běžnému životu vrstevníků.

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem

Posláním Domácího hospice Nablízku, z.ú. je zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v konečném stádiu a umírajícím v posledních měsících jejich života, prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektovat lidskou důstojnost v závěru života, spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými i jinými institucemi a jednotlivci, se kterými je spolupráce nezbytná pro naplňování poslání ústavu, napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní, vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.

Rád pomůžu potřebným

Dne 26.2.2018 jsem ve spolupráci s Humanitárním střediskem Klučanka a zároveň Institutem zážitkové pedagogiky se sídlem v Teplicích na Metují předal formou daru Dětskému centru v Milovicích 52 párů bot od společnosti HUMANIC Brno. Pokračuji tak v dobročinných akcích v Milovicích a okolí.

 

Humanitární středisko Klučanka

19.5.2021

Pomáhám již několik let humanitárnímu středisku Klučanka v Dědově, které využívají pro své pobyty v přírodě hlavně děti z dětských domovů. Včera jsem zakoupil pro tyto děti malé dárky v podobě plyšáků, barevných fixů na textil, a řadu drobných věcí, které jsem následně předal pracovníkům tohoto střediska. Jak mi bylo sděleno, budou tyto dárky využity v různých soutěžích pro děti.

Předání respirátorů Domov Mladá a Centru soc. a zdrav. služeb

16.2.2021

Dnes jsem předal darem celkem 1400 respirátorů FFP2 pro potřeby sociálních služeb v Lysé nad Labem a Milovicích. S vedoucí střediska Centra sociálních a zdravotních služeb v Lysé nad Labem paní Věrou Součkovou jsem si také povídal o unikátním projektu, který středisko nabízí a který je určený osobám, které dlouhodobě pečují o svého blízkého nebo těm, kteří se nově nacházejí v této náročné životní etapě. Cílem projektu je poskytnout ucelený servis informací, praktických zkušeností a dovedností a také podpora psychického a fyzického zdraví pečujícího.

S ředitelem Domova Mladá, poskytovatelem sociálních služeb v Milovicích, panem Miloslavem Müllerem jsem probíral situaci v sociálních službách s ohledem na koronavirovou pandemii. Tyto sociální služby spotřebují v koronavirové době desítky respirátorů denně a tak uvítali tento dar. Rád pomůžu, když je potřeba. Společně to zvládneme.

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena