Projev ve sněmovně SVJ – k vládnímu návrhu zákona č.89/2012 ,občanský zákoník

Projev ve sněmovně SVJ – k vládnímu návrhu zákona č.89/2012 ,občanský zákoník

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny dne 21.1.2020

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám také přiblížil obsah svého pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Tento pozměňovací návrh se týká společenství vlastníků jednotek, tedy potažmo všech občanů, kteří vlastní byt.

Dle stávající právní úpravy i dle právní úpravy navrhované jsou nastavena odlišná pravidla pro přijetí stanov společenství vlastníků jednotek, kdy pouze některá z nich vyžadují formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu, a to podle toho, kým jsou založeny. Od toho se potom odvíjí i požadavky na změnu těchto stanov, kdy změna stanov SVJ, které byly povinně přijaty formou notářského zápisu, musí být nadále provedena již navždy formou notářského zápisu, zatímco v případě změn stanov ostatních SVJ tomu tak není, respektive zatím nebylo judikováno, že by tomu tak být mělo.

V této souvislosti ještě poznamenám, že otázka formy stanov společenství vlastníků jednotek založených před 1. 1. 2014 již byla předmětem soudních rozhodnutí, kdy každý ze dvou vrchních soudů, které v České republice působí, věc posuzoval jinak, až nakonec došlo k tomu, že se vrchní soudy shodly na tom, že v případě těchto společenství vlastníků jednotek pro změnu stanov formou notářského zápisu požadovat nebudou.

Jakkoliv různé způsoby založení společenství vlastníků jednotek v novém občanském zákoníku možná mohou odůvodňovat různé požadavky na formu stanov, v případě jejich změn již tyto různé podmínky dle mého odůvodněny nejsou, neboť v těchto fungujících společenstvích již není nic, co by je odlišovalo. Z tohoto důvodu tedy předkládám pozměňovací návrh, ve kterém je jednoznačně stanoveno, že pro změnu stanov společenství vlastníků jednotek se forma veřejné listiny nevyžaduje. Tím dojde k posílení právní jistoty v této věci a zároveň se předejde dalším případným soudním sporům v této otázce, které by ještě mohly vyvstat.

A na závěr ještě konstatuji, že tento pozměňovací návrh má podporu Svazu českých a moravských bytových družstev jakožto zájmového sdružení sdružujícího bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v působnosti po celé České republice. Děkuji vám za pozornost.

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena