Převzetí ceny Slavnostní shromáždění

Převzetí ceny Slavnostní shromáždění

Slavnostní shromáždění při příležitosti 100 let založení Svazu důstojníků a praporčíků AČR

Dne 29. listopadu 2018 se velkém sále MO v Praze konalo slavnostní shromáždění při příležitosti 100 let od založení Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, nad kterým převzali záštitu: prezident republiky ČR, předseda Poslanecké sněmovny PČR, předseda vlády ČR, ministr obrany a policejní prezident.

Shromáždění se zúčastnila na pozvání předsedy Svazu řada významných osobností – genmjr. Ing. Jan Kaše – náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová – poradkyně náčelníka GŠ AČR, LtCdr. G. F. Imbalsano – prezident Svazu italských záložních důstojníků a čestný prezident Gamingské iniciativy, ředitel kanceláře policejního prezidenta Policejního prezidia Mgr. Miloš Bednařík, plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík – ředitel odboru péče o válečné veterány MO, Ing. Josef Diessl – ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny, RNDr. Jiří Hynek – prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych – ředitel Národní protidrogové centrály PČR, ředitelů Letecké služby PČR plk. Ing. Tomáš Hytych, plk. Mgr. Zdeněk Šiman – ředitel útvaru pro ochranu prezidenta ČR, plk. gšt. Štefan Kovács – vojenský přidělenec Slovenské republiky v ČR, pplk. Ing. Zdeněk Dvorský – zástupce velitele posádky Praha, plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek – 1. místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. v.v. Ing. Oldřich Pelčák – předseda Českého svazu letectví a další zástupci součinnostních složek a firem podporujících činnost Svazu DaP AČR.

Shromáždění bylo zahájeno příchodem členů předsednictva shromáždění – předsedy Svazu DaP AČR plk. v.v. JUDr. Svetozára Plesníka, genmjr. Ing. Kašeho, brig. gen. Mgr. Šmerdové, LtCdr. G. F. Imbalzana, plk. Mgr. Bednaříka, Ing. Diessla plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka a RNDr. Jiřího Hynka. Poté čestná stráž za doprovodu chorálu přinesla do sálu českou vlajku a prapor Svazu DaP AČR. Po odchodu čestné stráže sálem zazněly slovenská a česká hymna. Vlastní shromáždění zahájil úvodním slovem předseda Svazu DaP AČR plk. v.v. JUDr. Plesník, v němž přivítal všechny přítomné, zdůraznil účel shromáždění a poděkoval za dlouholetou podporu Svazu firmám: LOM TRADE PRAHA, a.s., Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Manner, a.s., Matrix, a.s. Po jeho vystoupení moderátor programu vyzval přítomné k vzdání pocty minutou ticha všem příslušníkům Svazu, kteří se podíleli na jeho vzniku a rozvoji a nemohou se již jednání zúčastnit.
V následujícím bodu programu plk. v.v. Ing. Václav Pisinger vystoupil s historickým ohlédnutím na vznik a vývoj Svazu až do dnešní doby.
Kpt. v.v. Ing. Ivan Lamprecht zhodnotil v navazujícím vystoupení úlohu Svazu na evropské úrovni a jeho vztah k bezpečnostní situaci v ČR, EU a v rámci NATO.

V následujících pozdravných vystoupeních zaznělo: genmjr. Ing. Kaše vyřídil pozdrav všem od pana prezidenta Miloše Zemana, zdůraznil, že si spolupráce se Svazem DaP AČR váží a že aktivitu členů Svazu je nutno podporovat. Poděkoval všem za úsilí vynakládané pro Svaz. Brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová pozdravila účastníky shromáždění jménem velení AČR. Ocenila spolupráci Svazu s ostatními spolky a organizacemi. Ukázala na probíhající změny v armádě. Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík zdůraznil, že příslušníci Svazu DaP AČR vždy v průběhu existence samostatného státu prokázali lásku k vlasti. Vzpomenul velikost osobnosti bývalého předsedy mjr. v.v. Rostislava Konečného. V této souvislosti poukázal, že pro úspěch je důležitá kromě vizí a plánů především aktivní činnost lidí. V nich je základ zdaru a proto musí být ve vedení každého spolku dobří „lídři“, jednotlivci schopní jednat s lidmi a spojovat je k plnění daných cílů. Proto v závěru svého vystoupení popřál Svazu dostatek dobrých lídrů.

LtCdr. G. F. Imbalsano připnul na prapor Svazu stuhu Svazu italských záložních důstojníků jako výraz dobré spolupráce a hodnocení činnosti Svazu DaP AČR na mezinárodní úrovni.

V souladu s programem shromáždění bylo předáno předsedou Svazu DaP AČR plk. v. v. Plesníkem, za přítomnosti genmjr. Ing. Kašeho a brig. gen. Mgr. Šmerdové 42 medailí Svazu DaP AČR, z toho 14 stříbrných a 28 bronzových, za mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci Svazu DaP AČR ve společnosti a v rámci EU a NATO. Z toho 23 členům Svazu DaP AČR a 19 zástupcům MO, GŠ AČR, MV, Policejního prezidia, součinnostních složek, zahraničním zástupcům a zástupcům firem dlouhodobě podporujících činnost Svazu. Na závěr slavnostního aktu předal předseda Svazu českých letců plk. v.v. O. Pelčák za rozvoj součinnosti mezi svazy medaili Svazu ČL předsedovi Svazu DaP AČR plk. v.v. JUDr. Plesníkovi.
Bylo mi velkou ctí, že jsem se stal jedním z vyznamenaných, kterým byla předána bronzová medaili za mimořádné zásluhy o propagaci armády ve společnosti a v rámci EU a NATO.

Milan Pour

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena